Locatie Datum
1Reevediep (Kampen)3 apr 2021

Vogelnaam3 apr 2021
Fuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Casarca X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Zomertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Steltkluut X
Kleine Plevier X
Kievit X
Bonte Strandloper X
Tureluur X
Grutto X
Wulp X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Reuzenstern X
Houtduif X
Boerenzwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Rietzanger X
Tjiftjaf X
Pimpelmees X
Ekster X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Vink X
Kneu X
Rietgors X