Locatie Datum
1Texel5 apr 2021

Vogelnaam5 apr 2021
Fuut X
Aalscholver X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Rotgans X
Bergeend X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Wintertaling X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Meerkoet X
Kraanvogel X
Scholekster X
Kluut X
Kievit X
Bonte Strandloper X
Tureluur X
Grutto X
Wulp X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Stern X
Zwarte Zeekoet X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Witgesterde Blauwborst X
Roodborsttapuit X
Merel X
Zwartkop X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Groenling X