Locatie Datum
1IJssel Zutphen - Deventer25 apr 2021

Vogelnaam25 apr 2021
Fuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Zomertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Steppekiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kleine Plevier X
Kievit X
Tureluur X
Groenpootruiter X
Grutto X
Wulp X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Pontische Meeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Visdief X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Steenuil X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Nachtegaal X
Witgesterde Blauwborst X
Gekraagde Roodstaart X
Zwarte Roodstaart X
Tapuit X
Zanglijster X
Merel X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Fitis X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Staartmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Rietgors X
Geelgors X