Locatie Datum
1Diependal (Drenthe)2 jun 2021

Vogelnaam2 jun 2021
Geoorde Fuut X
Dodaars X
Fuut X
Roodhalsfuut X
Aalscholver X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Wilde Zwaan X
Grauwe Gans X
Wilde Eend X
Tafeleend X
Kuifeend X
Zeearend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Boomvalk X
Fazant (esc) X
Meerkoet X
Kievit X
Tureluur X
Holenduif X
Houtduif X
Koekoek X
Boerenzwaluw X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Witgesterde Blauwborst X
Zanglijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Grasmus X
Snor X
Kleine Karekiet X
Bosrietzanger X
Fitis X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Grauwe Klauwier X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Rietgors X
Geelgors X