Locatie Datum
1Dwingerderveld e.o2 jun 2021

Vogelnaam2 jun 2021
Geoorde Fuut X
Dodaars X
Fuut X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Meerkoet X
Kraanvogel X
Kievit X
Kokmeeuw X
Houtduif X
Koekoek X
Grote Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Boomleeuwerik X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Gekraagde Roodstaart X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Grote Lijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Kleine Karekiet X
Fitis X
Fluiter X
Tjiftjaf X
Bonte Vliegenvanger X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomkruiper X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Appelvink X
Rietgors X
Geelgors X