Locatie Datum
1Reevediep (Kampen)3 jun 2021

Vogelnaam3 jun 2021
Fuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Zomertaling X
Tafeleend X
Krooneend X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kleine Plevier X
Kievit X
Tureluur X
Grutto X
Wulp X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Visdief X
Zwarte Stern X
Houtduif X
Koekoek X
Gierzwaluw X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Grasmus X
Rietzanger X
Sprinkhaanzanger X
Snor X
Kleine Karekiet X
Bosrietzanger X
Fitis X
Tjiftjaf X
Baardman X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Kneu X
Putter X
Rietgors X