Locatie Datum
1FochteloŽrveen4 jun 2021

Vogelnaam4 jun 2021
Geoorde Fuut X
Dodaars X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Nijlgans (esc) X
Mandarijneend (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Wespendief X
Sperwer X
Havik X
Torenvalk X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kraanvogel X
Scholekster X
Kievit X
Wulp X
Kokmeeuw X
Zwartkopmeeuw X
Zilvermeeuw X
Visdief X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Koekoek X
Bosuil X
Kerkuil X
Gierzwaluw X
Zwarte Specht X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Boomleeuwerik X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Witgesterde Blauwborst X
Gekraagde Roodstaart X
Paapje X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Rietzanger X
Kleine Karekiet X
Bosrietzanger X
Fitis X
Fluiter X
Tjiftjaf X
Goudhaan X
Vuurgoudhaan X
Bonte Vliegenvanger X
Koolmees X
Zwarte Mees X
Pimpelmees X
Glanskop X
Boomklever X
Boomkruiper X
Grauwe Klauwier X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Wielewaal X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Goudvink X
Rietgors X
Geelgors X