Locatie Datum
1IJssel Zutphen - Deventer9 jun 2021

Vogelnaam9 jun 2021
Fuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Slobeend X
Kuifeend X
Buizerd X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Meerkoet X
Scholekster X
Kleine Plevier X
Kievit X
Tureluur X
Wulp X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Pontische Meeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Visdief X
Zwarte Stern X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Koekoek X
Steenuil X
Gierzwaluw X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Nachtegaal X
Zwarte Roodstaart X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Kleine Karekiet X
Fitis X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Glanskop X
Staartmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Rietgors X
Geelgors X