Locatie Datum
1De Auken (Giethoorn)9 jul 2021

Vogelnaam9 jul 2021
Fuut X
Aalscholver X
Koereiger X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Purperreiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Slobeend X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kievit X
Kokmeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Houtduif X
Koekoek X
Boerenzwaluw X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Zwartkop X
Grasmus X
Rietzanger X
Snor X
Kleine Karekiet X
Fitis X
Koolmees X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X