Locatie Datum
1Polder Breebaart16 jul 2021

Vogelnaam16 jul 2021
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Wilde Eend X
Kuifeend X
Fazant (esc) X
Meerkoet X
Scholekster X
Kluut X
Bontbekplevier X
Kievit X
Bonte Strandloper X
Krombekstrandloper X
Oeverloper X
Tureluur X
Zwarte Ruiter X
Grutto X
Wulp X
Kokmeeuw X
Visdief X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Kneu X
Putter X
Rietgors X