Locatie Datum
1Onlanden (Dr-Gr)16 jul 2021

Vogelnaam16 jul 2021
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Boomvalk X
Fazant (esc) X
Meerkoet X
Scholekster X
Kievit X
Tureluur X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Visdief X
Witwangstern X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Koekoek X
Gierzwaluw X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Boerenzwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Merel X
Zwartkop X
Grasmus X
Rietzanger X
Sprinkhaanzanger X
Snor X
Kleine Karekiet X
Fitis X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Rietgors X
Geelgors X