Locatie Datum
1Lauwersmeer1 sep 2021

Vogelnaam1 sep 2021
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Casarca X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Zilvertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Zeearend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Meerkoet X
Scholekster X
Bontbekplevier X
Goudplevier X
Kievit X
Steenloper X
Bonte Strandloper X
Oeverloper X
Tureluur X
Grutto X
Rosse Grutto X
Wulp X
Watersnip X
Grauwe Franjepoot X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Grote Stern X
Visdief X
Reuzenstern X
Zwarte Stern X
Holenduif X
Houtduif X
Gierzwaluw X
Grote Bonte Specht X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Paapje X
Zwartkop X
Rietzanger X
Kleine Karekiet X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Baardman X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Vink X
Kneu X
Putter X
Rietgors X