Locatie Datum
1IJssel Zutphen - Deventer4 sep 2021

Vogelnaam4 sep 2021
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Kuifeend X
Buizerd X
Torenvalk X
Boomvalk X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kievit X
Groenpootruiter X
Wulp X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Tapuit X
Merel X
Zwartkop X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Rietgors X
Geelgors X