Locatie Datum
1IJssel Zutphen - Deventer13 sep 2021

Vogelnaam13 sep 2021
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Kuifeend X
Visarend X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kievit X
Oeverloper X
Groenpootruiter X
Wulp X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
IJsvogel X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Zwarte Roodstaart X
Tapuit X
Paapje X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Merel X
Zwartkop X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Matkop X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Rietgors X