Locatie Datum
1Reevediep (Kampen)4 sep 2022

Vogelnaam4 sep 2022
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Purperreiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Casarca X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Zomertaling X
Tafeleend X
Krooneend X
Kuifeend X
Zeearend X
Visarend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Wespendief X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Goudplevier X
Kievit X
Witgat X
Oeverloper X
Groenpootruiter X
Watersnip X
Grauwe Franjepoot X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Reuzenstern X
Holenduif X
Houtduif X
IJsvogel X
Grote Bonte Specht X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Tapuit X
Paapje X
Roodborsttapuit X
Merel X
Zwartkop X
Kleine Karekiet X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Baardman X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Rietgors X